C SHARP (C#)

C Sharp Temel Bilgiler

Microsoft tarafından, C ve C++ tan sonra geliştirilmiş ve %100 nesne yönelim tekniğine sahip bir programlama dilidir.

.NET Framework

C# kodları direkt makine koduna derlenmez. Önce IL ara koda derlenir. Derlenen ilk kodun dosyasına assembly denir ve uzantısı .exe'dir. Bu dosya çalıştırıldığında .Net Framework'a başvurur ve IL kodu makine koduna dönüştürür. Bu yüzden C# ile yazılmış bir programın çalışması için bilgisayarda .NET Framework'un kurulması zorunludur. Çünkü Net Framework IL kodlarını bilgisayarın anlayacağı makine diline dönüştürür.

.Net Framework, oluşturduğu makine kodlarını geçici bir süreliğine belleğe koyar, aynı kodlar tekrar çalıştırıldığında tekrar IL koddan makine koduna dönüşüm yapmak yerine bu belleğe kaydettiği makine kodlarını kullanır. Bu da programın ilk çalıştırıldığında biraz yavaş açılsada, daha sonraki çalışmalarda oldukça hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

C#'ta kodun direkt makine kodu yerine, önce IL koda çevrilmesinin bazı avantajları vardır. Bunlardan en önemlisi programımızın farklı işletim sistemlerinde çalışmasının kolay olmasıdır. Çünkü makine kodu taşınabilir değildir, programları direkt makine koduna derlediğimiz zaman ilgili programın belirli bir işletim sistemine göre derlenmesi gerekir. IL kodları taşınabilir olduğundan, ortak bir koddur, işletim sistemlerindeki çeşitli programlar vasıtasıyla makine koduna dönüştürülebilir. Örneğin Windows'ta bu işi .Net Framework yaparken, Linux'ta Mono yapabilir.

C Sharp Çalışma Sistemi


Yöntem (Method)

Yöntemler temel ve güçlü mekanizmalardır. Adalandırılmış ifadeler grubu olarak tanımlanabilir.

returntype methodName ( parameterList ) { Yontem gövdesi }

returntype : yöntemin işlem sonucu döndüreceği bilgi türüdür, int, double, string ,.. değerlerini alır. Herhangi bir değer döndürmeyen yöntem için returntype yerine void anahtar sözcüğü yazılması gerekir.

methodname : Yöntemi çağırmak için kullanılan addır. Değişmen tanımlama kurallarına aynen uyulması zorunludur.

parameterList : İsteğe bağlıdır, işlemesi için yönteme verilecek bilginin adlarını ve türlerini tanımlar. Parantez içinde değişken bildiriliyormuş gibi yazılır ve virgülle ayrılırlar.

Yöntem Gövdesi : Yöntem çağrıldığında çalıştırılacak kodları içerir ve küme {} parantezleri arasında yer alır.

Önemli : C# genel yöntemleri desteklemediğinden, kodların derlenebilmesi için, yöntemlerin bir sınıf içinde yazılması zorunludur.

Örnek : int guvencetin (int dogumyili, int yas) { yontem gövde ifadeleri return; }

Değer döndürmeyen yönteme örnek : void guvencetin() { yöntem gövde ifadeleri }

return : Yöntemin bir bilgi döndürmesi, yani yöntemin dönüş türünün void olmaması durumunda; yöntem içerisinde return ifadesinin kullanılması gerekir. return anahtar sözcüğünden sonra, dönen değeri hesaplayan deyim ve sonunda noktalı virgül yer alır. Deyimin türü, yöntemin dönüş türü ile aynı olmak durumundadır. return ifadesi, yöntemi sonlandırdığından yöntemin sonunda yazılır ve returndan sonra yazılan ifadeler çalışmaz.

Yöntem herhangi bir değer döndürmüyorsa, yani yöntemin dönüş türü void ise, return ifadesinden sonra dönüş ifadesi yazılmaz ve return ifadesi noktalı virgül ile sonlandırılır. void dönüş türündeki yöntemlerde return ifadesi kullanılmayabileceği ve sıklıkla kullanılmadığı halde tavsiye edilen bir yöntem değildir.


Klasör Oluşturma

namespace = using System.IO;

Directory.CreateDirectory("klasor");

Dosya Oluşturma

namespace = using System.IO;

StreamWriter dosya = File.CreateText("klasor/dosya.txt");

Dosyaya Yazı Ekleme

...


SQL Server Stored Prosedure Oluşturma

Create Procedure SP_adi

(
@Parametre1,
@Parametre2,
...
)

As

Begin

sql kodları (select,insert,update,delete, ...)

End

 

Stored Prosedure Özellikleri

- Bir kere derlenir ve sınırsız sayıda kullanılabilir,

- Güvenli ve ve hızlıdırlar,

- Parametreli yada parametresiz yazılabilirler,

- Metotlar gibi iç içe yazılabilirler,

- declare, set, if ,try catch, gibi deyimler kullanılabilir.